مجموعه اكوژئوتوريسمي شهر سنگ معدن تراورتن اسك در مرحله طراحي و معماري قرار گرفت....