موافقت اصولي براي ايجاد واحد گردشگري اكوژئوتوريسم در معدن اسك صادر شد.