مجمع عمومي عادي به طور فوق­العاده شركت تجارت و سرمايه گروه فراب ساعت 16 تاريخ 99/05/14 برگزار گرديد. فايل ارايه مجمع را مي­توانيد در پيوست ببينيد..