مدیر عامل : جناب آقای اسلام پناه

رییس هیات مدیره : محمد عبداللهی

اعضا هیات مدیره: آقایان امینیان و صادقی