پيام مديرعامل

 

يكي از رازهاي توفيق شركت‌هاي موفق، توجه ويژه به نيروي انساني بوده است و اين دسته از شركت‌ها تلاش كرده‌اند ضمن مديريت صحيح امور مربوط به منابع انساني، به منافع و ميل به افزايش مالكيت شخصي ايشان نيز توجه داشته باشند. اين دغدغه انگيزه‌اي شده است تا شركت‌هاي بزرگ و موفق ايراني نيز به دنبال ايجاد شركت‌هايي بر پايه سرمايه كاركنان خود باشند تا از طريق اين شركت‌ها، اين خواسته دروني كاركنان را بطور شايسته‌اي پاسخگو باشند.

شركت تجارت و سرمايه گروه فراب نيز با همين نگرش تاسيس شد و با تكيه بر توان بالاي كاركنان فراب (كه در اجراي طرح‌هاي بزرگ نيروگاهي كشور به اثبات رسيده بود) توانست به طور متوالي توسعه يابد و سود تسهيم شده بين كاركنان را سال به سال افزايش دهد.

امروز اين شركت با توان و پتانسيل بالا، آماده است تا با تكيه بر توان فني و مديريتي سطوح مختلف كاركنان گروه فراب، به مجموعه‌اي بزرگ تبديل شود كه بتواند آن آرزوي دروني افراد براي مالكيت شركتي موفق را محقق سازد.