مشخصات فردی

دین *

وضعیت مسکن *

تماس در مواقع اضطراری

نوع گواهينامه رانندگی *

تحصیلات *

پایه نام مرکز آموزشی رشته تحصیلی گرایش تاریخ شروع تاریخ خاتمه معدل کتبی

آشنايی با زبان‌های خارجی*

زبان* مکالمه خواندن نوشتن

دوره‌های کوتاه ‌مدت آموزشی

موسسه آموزشی عنوان دوره تاریخ اخذ گواهینامه مدت دوره به ساعت توضیحات

سوابق شغلی *

نام موسسه/سازمان آخرین عنوان شغلی مدت اشتغال آخرين حقوق و مزايا(ريال) وضعیت بیمه وضعیت اشتغال مشخصات سرپرست مستقيم علت خاتمه همکاریاسامی سه نفر از آشنايان خود را که معرف شما بوده و در صورت لزوم ميتوان از طريق آنان با شما تماس حاصل نمود در جدول زير بنويسيد *

نام و نام خانوادگی نام محل کار سمت نسبت تلفن نشانی

سایر اطلاعات (اختصاصی)

تایید فرم