شركت تجارت و سرمايه گروه فراب براي دومين بار در مناقصه تامين نيروي انساني خارج از گروه فراب به عنوان برنده مناقصه اعلام شد