مراحل پيشرفت پروژه ساختمان جردن در فایل پیوست قابل مشاهده است.