پيرو قرارداد منعقده بين بورسيکا و بانک ملت، اولين شاپ­کارت براي سهام­داران تجارت و سرمايه صادر شد و فرايند خريد از اين­طريق اجرايي گرديد.